Fyllitt 

Fyllitt eller fyllittskifer er en svakt metamorf bergart. Fyllitt er lagdelt og har gode kløvegenskaper (milli- til centimeter tykke flak).
Den består av lagvise mineraler. Hovedmaterialene er kvarts og glimmer. Men også noe feltspat, kloritt, pyritt, grafitt og karbonat finnes. Glimmeret er dannet av sericitt, som er finblandet muskovitt.
Fyllitt er rustrød, grønn eller grå eller mørk, nesten svart. Vanligvis grønnlig eller grålig. Dersom den har et høyt innhold av grafitt er fargen mørk. Grafittinnholdet kommer av leire med organiske rester. Grafitten gir bergarten en skinnende glans på kløvflatene som vanligvis er småfoldet eller rynket overflate.
Forvitringsjord av fyllitt gir gode vekstmuligheter for planter, og mange steder faller ofte fyllitt i bergrunnnen sammen med dyrket mark. Et godt eksempel her er Venabygd i Ringebu
Fyllitt er dannet ved avsetning (sedimentering) av leire, på bunnen av vann (innsjøer eller hav) fra kambro- til silur-perioden.
Leiren er avsatt i intervaller eller sykluser, derfor er skifer lagdelt. Senere er disse brakt ned i jordskorpen. Ved temperatur på omtrent 400°C og trykk opptil 5 kB har sedimentlagene blitt omdannet (sementert) fra leire til skifer. Fyllitt er bare svakt omdannet (metamorfose) og ikke fullstendig slik som hos andre metamorfe bergarter, der bergarten er krystallisert. Fyllitt mangler krystaller.
Graden av omdanning (metamorfose) fra leire gir ulike kvaliteter av skifer. Leirskifer er ikke omdannet og er en ganske myk skifer. Fyllitt er hardere og mer omdannet, mens glimmerskifer er hardest og den mest omdannede.
Den er vanlig i langs den kaledonske foldingsaksen, som strekker seg fra sørvest i Rogaland og nordover langs hele Norge.
Fyllitt er en bergart som har oppstått ved omdannelse eller metamorfose av leirskifer. Den ligner på glimmerskifer, men er ikke så sterkt omvandlet som denne; de nydannede mineralkornene er mikroskopiske. Fyllitt består hovedsakelig av muskovitt, kloritt og kvarts. Skiller seg fra leirskifer ved fløyelsaktig glans og større seighet. Brukes til takskifer når den har en plan og jevn skifrighet. Fyllitt er meget utbredt i Norge; de fleste forekomster er av ordovicisk alder, men alderen er vanskelig å bestemme.