Dioritt

Den hvite granitten er ikke en granitt, men en dioritt, eller mer korrekt en kvartsdioritt. Den inneholder mye kvarts (SiO2 ), svært mye for å være en dioritt. Hvitfargen kommer av at dioritten nesten ikke inneholder biotitt.
Den går under handelsnavnet hvit granitt eller lys granitt men også trondheimitt, og finnes ved Støren og Tolga. I Sogn er det også et brudd som tar ut denne bergarten.
Dioritt, grovkornet dypbergart som hovedsakelig består av plagioklas og hornblende, eventuelt med biotitt eller pyroksen. Monzodioritt inneholder i tillegg en del alkalifeltspat, kvartsdioritt har større mengder kvarts og granodioritt har både kvarts og alkalifeltspat (se magmatiske bergarter).
Tonalitt er navnet på en kvartsdioritt fra Alpene. En lignende bergart fra den norske fjellkjede kalles trondheimitt. Denne er beslektet med oppdalitt, som er en granodioritt.
Diorittiske bergarter er karakteristiske for fjellkjeder (i den geologiske betydning av ordet). De er gjerne hvite eller grå, de fleste har jevnkornet (eugranittisk) struktur, men enkelte er porfyriske med strøkorn av plagioklas, hornblende eller biotitt. Lavabergarten som svarer til dioritt i sammensetning kalles andesitt.